Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy Banku Millennium S.A. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkiego co wpłacili do banku.

30.11.2023

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko Bankowi Millennium S.A. wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie XXIV C 1765/20 ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 308.420,39 PLN oraz 96.869,29 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia doręczenia bankowi pozwu w 2020 r. oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło 40 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny.