Sąd Apelacyjny w Katowicach prawomocnie ustalił nieważność umowy dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkiego co wpłacili do banku.

8.11.2023

Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko Raiffeisen Bank International AG jako następcy prawnemu EFG Eurobank Ergasias S.A. wyrokiem z dnia 7 listopada 2023 r., w sprawie I ACa 330/22, oddalił apelację banku i prawomocnie ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji prawomocny stał się wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 7 grudnia 2021 r. zasądzający na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 285.447,02 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęły 32 miesiące. Wyrok ten jest prawomocny.