Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy d. Kredyt Banku S.A. i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkiego co wpłacił do banku.

21.09.2023

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa konsumenta przeciwko Santander Bank Polska S.A. jako następcy prawnemu Kredyt Banku S.A. wyrokiem z dnia 21 września 2023 r. w sprawie XXVIII C 3364/21 ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klienta kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 168.178,68 PLN oraz 11.675,41 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu, z zastrzeżeniem równoczesnego zwrotu przez konsumenta na rzecz banku kwoty 313.320 PLN.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło 29 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny.