Sąd Apelacyjny w Łodzi prawomocnie ustalił nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) i zasądził na rzecz kredytobiorczyni zwrot wszystkiego co wpłaciła do banku.

24.01.2023

Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie z powództwa konsumentki przeciwko Bankowi BPH S.A. wyrokiem z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie I ACa 811/22 oddalił apelację banku i prawomocnie ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku. Sąd odmówił również uwzględnienia podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.

W konsekwencji prawomocne stało się orzeczenie sądu I instancji zasądzające na rzecz klientki kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 173.122,84 zł i 12.578,10 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęły 23 miesiące. Wyrok ten jest prawomocny. W jego skutek kredytobiorczyni została uwolniona od obowiązku dalszej spłaty na rzecz banku tytułem kapitału kwoty ponad 65.493,98 CHF czyli wg aktualnego kursu NBP ok. 307.913,39 zł.