Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie ustalił nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) i przesądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkiego co wpłacili do banku.

17.10.2022

Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko Bankowi BPH S.A. wyrokiem z dnia 17 października 2022 r. w sprawie V ACa 1148/22 oddalił apelację banku i prawomocnie ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji prawomocne stało się orzeczenie sądu I instancji zasądzające na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 247.253,21 zł i 100.469,53 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęły 34 miesiące. Wyrok ten jest prawomocny. W jego skutek kredytobiorcy zostali zwolnieni od obowiązku dalszej spłaty na rzecz banku kwoty ponad 214.000 CHF czyli wg aktualnego kursu NBP ok. 1.056.988,80 zł.