Sąd Okręgowy w Nowym Sączu ustalił nieważność umowy dawnego GE Money Banku S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców wszystkiego co wpłacili do banku.

30.09.2022

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko Bankowi BPH S.A. wyrokiem z dnia 29 września 2022 r. w sprawie I C 846/20, ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 196.462,34 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło 25 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny.