Kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE

19.11.2021

W dniu 18 listopada 2021 r. TSUE wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok w sprawie o syg. C-212/20.

TSUE uznał, że:

1) artykuł 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że treść klauzuli umowy kredytu zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem ustalającej cenę zakupu i sprzedaży waluty obcej, do której kredyt jest indeksowany, powinna, na podstawie jasnych i zrozumiałych kryteriów, umożliwić właściwie poinformowanemu oraz dostatecznie uważnemu i racjonalnemu konsumentowi zrozumienie sposobu ustalania kursu wymiany waluty obcej stosowanego w celu obliczenia kwoty rat kredytu, w taki sposób, aby konsument miał możliwość w każdej chwili samodzielnie ustalić kurs wymiany stosowany przez przedsiębiorcę.

2) artykuły 5 i 6 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy, który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, dokonał wykładni tego warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron.

TSUE orzekł jednoznacznie, że postanowienia dotyczące indeksacji zamieszczone w umowie kredytu muszą określać zrozumiałą i obiektywną metodę ustalania kursu waluty. Chodzi o to, aby na takiej podstawie właściwie poinformowany oraz uważny i racjonalny konsument mógł zrozumieć sposób ustalania kursu wymiany waluty obcej stosowanego do obliczenia rat stosowany przez bank w każdej chwili i samodzielnie.

Poza tym, orzekł TSUE, sąd krajowy, który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umownego z konsumentem, nie może dokonywać wykładni w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli konsumenta i banku.

TSUE przychylił się więc nie tylko do stanowiska frankowiczów, ale także Rzecznika Praw Obywatelskich, rządu oraz Komisji Europejskiej, że ewentualne przyjęcie argumentacji sądu zadającego pytanie wyłączyłoby możliwość zapewnienia polskim konsumentom efektywnej ochrony, prowadząc do erozji stosowania prawa konsumenckiego w Polsce.

Więcej na temat wyroku TSUE – https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=249501&text=&dir=&doclang=PL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=206665