Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy mBank-u i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców wszystkiego co wpłacili do banku.

30.07.2021

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa kredytobiorców-konsumentów przeciwko mBank S.A. (jako następcy prawnemu BRE Bank S.A.), wyrokiem z 30 lipca 2021 r. w sprawie II C 2905/20, ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku bowiem bank wprowadził do niej postanowienia o indeksacji kredytu do franka szwajcarskiego, które kształtują prawa i obowiązki kredytobiorców-konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy.

W ocenie Sądu niedozwolone są postanowienia o indeksacji odsyłające do tabel kursowych, w których bank swobodnie i bez ograniczeń może kształtować kurs po jakim przelicza zobowiązania swoich klientów.

Sąd uznał również, że kredytobiorcy nie mieli możliwości negocjowania z bankiem postanowień umowy, która powielała postanowienia wzorca umownego jakim posługiwał się bank w swojej działalności. Poza tym, jak Sąd zauważył część postanowień o indeksacji znalazła się w regulaminie kredytowania, który mógł być w każdej chwili zmieniony dowolnie zmieniany przez bank. W konsekwencji Sąd Okręgowy zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot, nienależnego bankowi świadczenia, w wysokości 242.819,12 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Wyrok ten nie jest prawomocny.