Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu z uwagi na przyjęcie przedawnienia.

14.07.2021

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa PKO BP S.A. (jako następcy prawnego dawnego Nordea Bank Polska S.A.), wyrokiem z 13 lipca 2021 r. w sprawie XXIV C 158/18, ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku bowiem bank wprowadził do niej postanowienia o indeksacji kredytu do franka szwajcarskiego, które kształtują prawa i obowiązki kredytobiorcy-konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Sąd przypomniał, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy do korzystania a kredytobiorca zobowiązuje się kwotę tą zwrócić wraz wynagrodzeniem za korzystanie z niej w postaci odsetek. Zastrzeżenia o indeksacji kredytu do walut obcych powodują, że kredytobiorcy zobowiązani są zwrócić bankowi kwotę inną niż udzielony im kredyt, powiększoną o dodatkowe wynagrodzenie banku w postaci różnicy kursowej, co stanowi obejście zakazu pobierania odsetek wyższych niż określone ustawowo odsetki maksymalne.

W ocenie Sądu niedozwolone są również postanowienia o indeksacji odsyłające do tabel kursowych, w których bank swobodnie i bez ograniczeń może kształtować kurs po jakim przelicza zobowiązania swoich klientów.

Sąd Okręgowy przyjął również, że roszczenia banku o zwrot kapitału kredytu, czyli związane z jego działalnością gospodarczą uległo przedawnieniu po 3 latach od dnia następnego po dniu wypłaty kapitału. Sąd stwierdził bowiem, że skoro umowa kredytowa, do której bank wprowadził postanowienia abuzywne jest nieważna od chwili jej zawarcia (ex tunc) to początek biegu terminu przedawnienia banku o zwrot wypłaconego kapitału rozpoczyna się od następnego dnia po jego wypłaceniu.

W konsekwencji Sąd Okręgowy oddalił roszczenie banku o zwrot przez klienta kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. kwoty kapitału kredytu wraz odsetkami. Wyrok ten nie jest prawomocny.