Pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nie podjął uchwały w sprawie kredytów frankowych

26.05.2021

Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej, pomimo prawie pięciu godzin obrad nie podjął w dniu 11 maja br. uchwały rozstrzygającej pytania prawne dotyczące kredytów walutowych, postawione przez Pierwszą Prezes. Zamiast tego SN zwrócił się o przedstawienie stanowiska przez Rzecznika Praw Obywatelskich a także Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Finansowego. Podmioty te mają na to 30 dni.

Jak wskazał Rzecznik Prasowy SN pełny skład Izby Cywilnej podjął tę decyzję biorąc pod uwagę społeczną i gospodarczą doniosłość zagadnień przedstawionych mu do rozstrzygnięcia.

W sprawie niniejszej po wyroku TSUE z 29 kwietnia br. (C-19/20) szczególnie istotnego znaczenia nabrały odpowiedzi na pytania nr 5 tj. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty? oraz nr 6 tj. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Więcej na temat posiedzenia SN – https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=757-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia

Więcej na temat wniosku Pierwszej Prezes SN – http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=725-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia

Więcej na temat wyroku TSUE z 29 kwietnia br. (C-19/20) – https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240550&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12283844